บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี สาวัตถี

บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี เมืองสาวัตถี บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เศรษฐีองคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้สร้างวัดเชตวันมหาวิหาร