01_Sarangkot Sunrise_by Luke

Sarangkot Sunrise @ Pokhara, Nepal