20091024065153 หารถไปหิมาลัย เนปาล Kathmandu Nepal