20091024065842 นั่งคอยรถไปหิมาลัย เนปาล Kathmandu Nepal