20091024070604 รถไปหิมาลัยกาฐมาณฑุ เนปาล Kathmandu Nepal