2012 06 04 K M YATRA DAY 3, PART 2 NEPAL CHINA BORDER TO NYALAM

THIS VIDEO COVERS THE K-M YATRA DAY 3 PART 2, THE YATRA FROM NEPAL-CHINA BORDER TOWARD NYALAM IN CHINA VIA ZHANGUM TOWN IN CHINA.