Annapurna Base Camp Trek, Nepal. Part 1/7

Annapurna Base Camp Trek, Nepal June 2012.