bratbandh-68

Nishant 's bratbandh at "Uma Kund " Gaurighat