Khatri gau Abu khaireni

My visit to mama ghar 2006