Miss UK Nepal 2011, Pragya Shrestha (Talent Round)

Miss. Pragya Shrestha Contestant No. 8 Events And Ideas Production Presents Miss UK Nepal 2011 Final Events : Princess Hall, Aldershot, UK Time : 17:00 - 00:00