Nepal – 01 en Bhaktapur.avi

Por Bhaktapur 30/3/2010