Nepal 2010, Kathmandu – wesele po nepalsku

Nepalese wedding. (Wojtek Bednarski)