Nepal 2012 – Kathmandu – Annapurna Base Camp-trek – Chitwan

Kathmandu - Pokhara - Annapourna Base Camp trek - Pokhara Parasailing - Chitwan NP - Kathmandu