Nepal Festival 2010 JAPAN

Nepal festival 2010, Hibiya Park Tokyo