Nepal Kathmandu

Kathmandu: Kasthamandap,Durbar square,Hanuman Dhoka, Royal Palace,Kumari Ghar - living Goddess