Nepal Sep2008 by Brice Li

Kathmandu - Chitwan National Park - Pokhara - Nagarkot