Noya: Nepal Pokhara new year festival

Nepal Pokhara new year festival RMOV0138.AVI