Pokhara Street Festival

2011/12/29 Pokhara, Nepal