SANY0744.MP4 BoudhaNath Stupa Movie

SANY0744.MP4 BoudhaNath Stupa Kathmandu Nepal 2011年4月7日 ボダナート ネパール カトマンド