Sarangkot Sunrise Pokhara

BEAUTIFUL SUNRISE OVER THE ANNAPURNAS FROM SARANGKOT 20 th Feb 2007